William Kentridge

1955-ben született, Johannesburgban él.

Irodalom: William Kentridge - What Will Come (Has Already Come). Kiállítás katalógus. Städel Museum, Frankfurt am Main, Kunsthalle Bremen, Frankfurt am Main, 2007.

kentridge
What Will Come (Has Already Come) / Az eljövend? (már eljött), 2007
35 mm-es film, DVD, 8 perc 40 másodperc, hang, loopolt, tükrös nemesacél-henger, magassága 26 cm, átmér?: 16,5 cm, asztal, magassága 78 cm, átmér?: 130 cm.
Rendez?, rajzoló, operat?r: William Kentridge; Vágó, hang, design: Catherine Meyburgh; Zene: Dmitrij Sosztakovics, Nr. 2 e-moll zongoratrió, Op. 67; Giuseppe Micheli és Renato Ruccione, Faccetta Nera; Zene Etiópiából és Eritreából, zeneszerz? és el?adó ismeretlen: Mbila Solo / Love Song / Song to the Emperor.
A m?vész tulajdona

William Kentridge m?vének fontos részét képezik az animációs filmek, amelyek a megrajzolás különböz? stádiumainak nyomait visel?, többszörösen átalakított szénrajzokon alapulnak. A What Will Come (Has Already Come)-ban Kentridge egy 16. század óta ismert képi technikához, az anamorfózishoz nyúlt vissza. Torzított képei csak meghatározott szögb?l vagy egy segédeszköz, ebben az esetben egy tükröz? fémhenger segítségével fejthet?k meg. Kentridge rajzainak egyes fázisait lefényképezte, bel?lük filmet állított össze, amelyet egy kerek asztalra vetít. A What Will Come (Has Already Come) tárgya - Kentridge más filmjeihez hasonlóan - emlékezet és kulturális identitás összefonódása, az apartheid, a kolonializmus és az elnyomás, illetve e témák recepciójának összefüggése meghatározott látásmódokkal és látásmodellekkel. A film vezérmotívuma a fasiszta Olaszország és az akkoriban még Abesszíniának nevezett Etiópia háborús konfliktusa 1935/36-ban. Zeneileg mindez a Faccetta Nera cím? indulóban jut kifejezésre, egy dalban, amely Etiópia „fekete arcocskájáról” szól. Kentridge szédülésig fokozott képsorozata az abesszíniai háború leírásait és a képi metaforákat, például egy dongólégy szédít? röppályáját, a kolonializmus, a fasizmus és az er?szak összefüggéseinek parabolájává f?zi össze. Arra int minket, hogy aki nem emlékszik a történelemre, az annak megismétlésére van ítélve. A „gyászmunka” Sigmund Freud és Margarete Mitscherlich nevével összekapcsolódó fogalma Kentridge m?vének központi motívuma.

william-kentridge-stereosc

A mérés tankönyve, 2007
Melancholia, Memento Mori, Still Life, A Cat int he Meat Trade, Étant Donnés, Larder
6 sztereoszkopikus fotograv?r, képpáronként 23,4×51 cm, 3 sztereoszkopikus néz?szerkezet
A m?vész tulajdona

A sorozat mottója az anamorfikus filmhez hasonlóan: „What will come has already come!” - Ami jönni fog, már eljött (vagy már itt volt). Egy ghánai közmondásról van szó. Az azonosság örök visszatérésére lennénk kárhoztatva?

Kentridge képsorozatához kukucskálódobozokban berendezett színpadok modelljeihez különféle kellékeket rendelt, és sztereoszkopikusan lefényképezte, azaz ugyanarról a színpadképr?l mindig két-két fotót készített, s ezeket a két szemünk közti távolságra helyezte el. A kett?s fotókból fotograv?röket készíttetett. A párosával rendezett grav?rök egy asztalra téve, sztereoszkóppal nézhet?k meg. Binokuláris érzékelésünknek megfelel?en az agyunkban elhelyezked? látóközpont a két, egymástól kissé különböz? képet egyetlen térbeli benyomássá illeszti össze. A sz?kített színpadi terek teleírt lapokból és különböz? papírmasé tárgyakból állnak. A fels? kép-, egyben színpadszél mentén egy foltos összegy?rt papír húzódik végig, akár egy gy?rött színpadfüggöny. A függöny felmegy, a színpad kész a kamaradarab el?adására. Intellektuális asszociációs játékról van szó: Kentridge Albrecht Dürer és Pablo Picasso grafikáiból, Marcel Duchamp installációiból vesz idézeteket, jegyzetei közül szövegtöredékeket húz el?, amelyek közmondásokra éppúgy utalnak, mint a m?vészetr?l és emlékezetr?l folytatott komplex diskurzusra. Filmjeiben azonban szerepl?ként felt?nnek egyszer? konyhai berendezések is, mint egy kávéskanna vagy egy régimódi habver?. Képrejtvények, amelyek csupán az egyes néz? intim pillantása során válnak plasztikussá, és a különböz? asszociációs láncok összekötése nyomán állnak össze egyetlen színdarabbá.